In deze Privacy verklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens De Digitale Marketing Specialist verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Digitale Marketing Specialist, een handelsnaam van The Bobbington Post, gevestigd en kantoorhoudend aan de Heliconweg 10, 8914 AS Leeuwarden, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56504233 (hierna: ‘de DMS’).

1. Welke gegevens worden in het klantenbestand van de DMS verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website of zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres.

2. Doel van de verwerking van de gegevens 

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a)    Algemeen klantencontact

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren en te factureren.

b)     Anoniem statistisch onderzoek

Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag en de (anonieme) gegevens uit het klantenbestand om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele klant. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

c)    Analyse surf-, zoek- en klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en klikgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen wij (via digital fingerprint of een ander identificatiemiddel) koppelen aan andere gegevens in ons bestand (uitsluitend indien en voor deze gegevens bij ons bekend zijn). Aan de hand van voorgaande informatie kunnen wij vervolgens (persoonlijke) aanbiedingen voor u samenstellen en aan u tonen.

d)    Email-marketing

Indien u daar mee akkoord bent gegaan gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.

e)    Wet- en regelgeving

Wij gebruiken de persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

3. Toestemming
Door het gebruik van onze website, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden maakt in overeenstemming met deze Privacy verklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze Privacy verklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

4. Delen van persoonsgegevens

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend als u deze zelf aan ons ter beschikking stelt, of als we een gerechtvaardigd belang hebben. Een gerechtvaardigd belang kunnen wij hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als we kunnen aantonen dat het gebruik van uw persoonsgegevens relevant en passend is voor het gebruik van onze diensten.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen u en onze webserver beschermd en kan misbruik van uw gegevens (afluisteren) door derden worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer).

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door u gevraagde diensten en voor de behandeling van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor het gebruik van onze diensten door u kunnen wij soms een beroep doen op dienstverleners. In deze voorkomende gevallen zijn onze dienstverleners contractueel verplicht zich te houden aan deze privacyregeling.

Bij de eventuele verwerking of toepassing van uw persoonsgegevens wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, tenzij u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens dan is het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderliggende logica die hierbij wordt gebruikt. U kunt hiervoor contact met ons opnemen

5. Beveiligingsmaatregelen

de DMS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers een ‘need-to-know’ basis.

de DMS gebruikt technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die speciaal ontworpen zijn om redelijke bescherming van uw persoonsgegevens te bieden tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen.  De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit SSL Certificatie en het hebben van een HTTPS server .

De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EER.

6. Verwerkers

de DMS kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van de DMS, zullen optreden. Met deze verwerker sluit de DMS een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacy verklaring na te leven.

7. Rechten persoonsgegevens

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid.  Hiervoor kunt u contact opnemen via: info@dedms.nl. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

de DMS zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven vermelde doeleinden.  Nadat het niet meer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons vernietigd.

8. Cookies

Bij het gebruik van de website van de DMS kan door de DMS en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Klik voor een uitgebreide uitleg over cookies die bij een bezoek aan onze website kunnen worden geplaatst.

Wat gebeurt er als u gebruik maakt van onze website?

Bij ieder bezoek aan onze website, dus wanneer u een bestand van onze server oproept of probeert op te roepen, worden gegevens hierover in een protocolbestand (logfile) opgeslagen.

Bij iedere oproep worden de volgende gegevens opgeslagen:

   • Naam van het opgeroepen bestand;
   • Datum en tijdstip van de oproep;
   • Verstuurde hoeveelheid gegevens;
   • Melding of de oproep is gelukt;
   • Melding waarom een oproep eventueel is mislukt;
   • Besturingssysteem en browsersoftware van uw computer;
   • Beeldschermresolutie;
   • Browserstaal;
   • Kleurintensiteit;
   • Browser-plug-ins (Javascript, Flash-Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.);
   • De website van waaraf u ons bezoekt
   • ip-adres

De aangemaakte gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet tot u herleiden. De gegevens worden door ons ook niet aan derden verstrekt. Alleen in geval van een inbreuk op onze rechten behouden wij ons het recht voor een gegevensbestand aan de bevoegde autoriteiten door te sturen om de inbreuk op onze rechten te laten vervolgen.

Gebruik van uw IP-adres
Wij gebruiken IP-adressen voor slechts 2 doelen:

Om te analyseren hoe vaak onze websites worden bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics. In dit geval wordt uw IP adres geanonimiseerd, wat inhoudt dat het laatste octet van het IP adres wordt weggehaald. Hierdoor is dit niet meer terug te leiden naar u. Om onze websites veilig en bereikbaar te houden.

9. Gebruik van Youtube video’s
Op onze website kunnen wij gebruikmaken van YouTube-video‘s die zijn opgeslagen op https://www.youtube.com/. U kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over u als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als u een video niet bekijkt. Pas wanneer u een video bekijkt, worden YouTube-cookies op uw computer opgeslagen en gegevens verzonden naar YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van uw browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht u bij Google een account hebt waarmee u bent ingelogd, of geen account hebt. Als u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen voordat u de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet u zich wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vindt u op deze website.

10. Vragen en klachten

Indien er vragen zin over deze Privacy verklaring en/of de wijze waarop de DMS gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

Mail kan worden gericht aan: info@dedms.nl

Post kan worden gericht aan:
The Bobbington Post
Van Starkenborghstraat 138
9721 EH Groningen

Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u hier meer informatie over vinden.

11. Deze Privacy verklaring

de DMS kan deze Privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op de website plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Leeuwarden, januari 2024